“To, co si přeje ten nejlepší rodič s velikou moudrostí pro své dítě, by si měla přát i společnost pro všechny své děti..”

John Dewey

VÍTEJTE!!

Naším záměrem je představit a šířit program výuky SEE jak na místní úrovni v rámci ČR, tak i na úrovni globální a podporovat rostoucí komunitu výuky SEE, jež přináší tento velice aktuální a moderní přístup ke vzdělávání dětí k učitelům, rodičům, badatelům a každému, kdo rozpoznává potřebu a zajímá se o etické vzdělávání srdce i mysli.

V jádru se výuka SEE zabývá tím, jak ve studentech rozvinout schopnost pečovat o sebe a o druhé, zejména v souvislosti s tím, co lze nazvat jejich emočním a sociálním zdravím. Proto výuka SEE vychází především ze soucitu – soucitu se sebou a soucitu s druhými. Nestačí však studentům pouze říci, aby byli soucitní. Je zcela nezbytné seznámit je s řadou metod a poskytnout jim sadu konkrétních nástrojů. Až studenti začnou chápat hodnotu těchto nástrojů a metod, začnou je přirozeně využívat ve svém každodenním životě. Tehdy se stanou učitelem sobě samým a učiteli sobě navzájem.

Tento přístup ke vzdělávání odráží postoj slavného českého učitele Jana Ámose Komenského, ve světě přezdívaném „učitel národů“, který těmito slovy každého z nás vyzývá:

"Pojďme se shodnout na jediném náhledu, kterým je blaho lidstva, a odložme všechno sobectví spojené s jazykem, národností nebo náboženstvím."

Oficiální setkání pro zahájení výuky SEE

Právě s tímto náhledem byl dne 4. dubna roku 2019 oficiálně zahájen program výuky SEE v Dillí, Indii. Zahajovacího setkání, jemuž předsedal 14. dalajlama, se zúčastnilo několik tisíc učitelů a odborníků v oblasti vývoje a vzdělávání z celého světa, se společným přáním přinést prospěch všemu lidstvu.

Ve své řeči dalajlama uvedl:

"Při výchově mysli našich dětí je zcela zásadní, abychom nezapomněli současně vychovávat jejich srdce, kdy se klíčovým prvkem stává rozvoj soucitné povahy. Čas pro sociální, emoční a etické vzdělávání právě nastal.

Výuka SEE byla vytvořena s pomocí širokého týmu odborníků v oblasti rozvojové psychologie, vzdělávání, neurovědy a péče založené na informovanosti o traumatu. Výuka SEE je výsledkem více než dvacetileté mezinárodní spolupráce mezi Emorskou univerzitou a dalajlamou, který již dlouho volá po výchově srdce a mysli, jež přinese univerzální, nesektářský, holistický a na vědě založený přístup vnášející etický rozvoj do vzdělání dítěte.

Výuka SEE učitelům poskytuje ucelený rámec pro rozvoj sociálních, emočních a etických dovedností, který lze uplatnit v celé šíři vzdělávání, od mateřských školek, až po vysokoškolské vzdělávání i v oblasti profesního vzdělávání. Současně poskytuje osnovy pro žáky a studenty mateřských školek, základního a středoškolského vzdělávání, které obsahují snadno implementovatelné lekce a bohaté materiály podporující výuku učitelů, kvalifikaci facilitátorů a další profesní růst.

Výuka SEE vychází z programů Sociálního a emočního vzdělávání (SEL), ale současně je rozšířena o nejmodernější poznatky v oblasti praxe vzdělávání a vědeckého výzkumu. Zahrnuje důležitá témata, jako je výcvik pozornosti, kultivace soucitu vůči sobě a druhým, rozvoj schopností odolnosti vycházejících z péče založené na informovanosti o traumatu, systémové myšlení a etické rozlišování.

Již v dávných dobách učitelé věděli, že ucelené vzdělávání se musí zabývat nejen rozvojem praktických schopností studentů, ale i charakteru a schopnosti etického rozlišování. Vědecký výzkum, který probíhal na Emorské univerzitě a který se současně zabýval výzkumem soucitu, dospěl k závěrům, že lidské hodnoty lze rozvíjet jako schopnosti, které mohou přinést nezměrný prospěch na úrovni fyzické, psychické i sociální. Tyto tzv. „soft skills“ (měkké dovednosti) studentům nejen pomáhají v tom žít šťastný a smysluplný život, ale současně jsou na profesní úrovni zaměstnavateli stále více vnímány jako velmi žádoucí a stále více vyhledávané. Navíc jelikož příčiny problémů naší společnosti – od násilí na školách, ničení životního prostředí, až po problémy národní bezpečnosti a aktuální problém koronaviru, který ochromil naši společnost – spočívají nejen ve vnějších okolnostech, ale i v rozhodnutích, které my, lidé, činíme na základě našich hodnot, ukazuje se, že programy, rozvíjející emoční, sociální a etickou inteligenci, jsou stále důležitější.

obrázek text: Neptejte se, co pro vás může udělat planeta, ale co vy můžete udělat pro planetu.

“Chceme-li dosáhnout skutečného míru na zemi, je potřeba začít u našich dětí.”

Mahatma Gandhi

Naše spolupráce

Nezisková organizace Institut environmentálního vzdělávání (IEEV) je primární spolupracovník Centra pro kontemplativní vědu a etiku založenou na soucitu Emorské univerzity a programu Výuky SEE v České republice. Pro více informací navštivte stránky těchto organizací (klikněte na jednotlivá loga níže uvedených organizací).

Komunita Výuky SEE

 

Globální komunita

7000+ učitelů a partnerů. 25 zemí. Jedna komunita.

Kdo jsme

Jsme globální komunitou čítající přes 7000+ učitelů a partnerů ve více než 25 zemích. Náš kvalifikovaný tým se skládá z poradců, kteří jsou odborníky v oblasti:

 • psychologie
 • neurovědy
 • vzdělávání
 • Mindfulness (rozvoj schopnosti záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje, bez posuzování, hodnocení a očekávání)
 • vědě o soucitu
 • traumatu a odolnosti

Komu sloužíme

 • Učitelům
 • Rodičům a rodinám (v rozvoji ke spokojenému životu)
 • Školám a lidem, kteří mají na starosti oblastní rozvoj
 • Výzkumníkům, badatelům a vědcům

Pilotní program na ZŠ Kairos

V září roku 2019 zahájila ZŠ Kairos sídlící v Dobřichovicích, České republice, pilotní program Výuky SEE. Na škole byla Výuka SEE začleněna do školních osnov, které byly přizpůsobeny potřebám a okolnostem dětí a učitelů školy Kairos. Výuka probíhá jednou týdně v rámci všech věkových skupin na škole podle učebnic vytvořených pro všechny úrovně ZŠ.

Pedagogický přístup Výuky SEE tak přímo ovlivnil a rozšířil školní programy, které již škola v minulosti zavedla, jako jsou „Ranní kruhy“ a „Dětský parlament“. Techniky – uvedení, vhledy, aktivity, praxe reflexe, a současně i schopnosti odolnosti, jako uzemnění, využívání zdrojů, strategie okamžité pomoci a zóna odolnosti – byly integrovány do každodenního života školního prostředí.

V říjnu roku 2019 navštívil školu Kairos Brendan Ozawa-de Silva, zástupce ředitele programu Výuky SEE na Emorské univerzitě. Jeho veřejná přednáška i přednáška na škole Kairos poskytli učitelům vodítko, jak se zorientovat v pedagogických principech a metodách Výuky SEE.

Po několika měsících práce s programem Výuky SEE začali učitelé školy Kairos vnímat konkrétní dopad na růst postojů a rozvoj sociálně emočních schopností žáků. Navíc učitelé sami začali vnímat, že Výuka SEE má po stránce účelu a významu dopad na jejich osobní praxi a zkušenosti, a to nejen v rovině výuky, ale i v rovině jejich života, kdy vnímali velký posun v rozvoji soucitu ve všech oblastech svého života. S touhou prohloubit své poznání principů a praxí Výuky SEE proběhlo několik vícedenních workshopů, které jim pomohly lépe ztělesňovat a představovat schopnosti rozvíjené ve Výuce SEE, jež mají hodnotu nejen pro děti samotné, ale pro každého z nás.

CO JE VÝUKA SEE

Věda o soucitu.
Kultivace vědomí.
Nástroje pro zapojení se do společenského dění.

Budoucnost vzdělávání.

Sociální, emoční a etická výuka (Výuka SEE) je inovativním vzdělávacím programem pokrývajícím výuku na mateřských, základních a středních školách, který byl vyvinut Emorskou univerzitou.

Výuka SEE poskytuje učitelům nástroje, užitečné pro rozvoj emoční, sociální a etické inteligence ve studentech i v nich samých.

Výuka SEE přináší nové prvky v rámci programu SEL, jimiž jsou:

 • výcvik pozornosti
 • soucit a etické rozlišování
 • systémové myšlení
 • odolnost a praxe založená na informovanosti o traumatu

Program učitelům poskytne osnovy postavené na postupném rozvoji jednotlivých schopností žáků, které se skládají ze snadno implementovatelných lekcí, strukturovaného rámce využitelného pro sestavení školního učiva Výuky SEE a zdrojů, z nichž mohou učitelé vycházet v přípravě a stavbě jednotlivých vyučovaných hodin. Výuka SEE pomáhá studentům eticky se zapojit do rozvoje globální společnosti a učitelům poskytuje nástroje, které studentům pomohou jít cestou ke spokojenosti vlastní i druhých.

Hodinky – sociální, emocionální a etické (SEE) učení.

Co děti, učitelé a odborníci říkají o Výuce SEE.

Další videa najdete na stránce SEE Learning Youtube zde

Zaregistrujte se a udělejte si kurz SEE 101: Free Online Orientation

Seznamte se s Výukou SEE pomocí kurzu zdarma
Podnikněte cestu, kterou vás provede kurz SEE 101:
Díky této cestě prozkoumáte a získáte přehled o zdrojích, zkušenostech, praxích a tipech pro Výuku SEE

Stáhněte si učebnice

Po úspěšném dokončení online kurzu SEE 101 získáte možnost stažení všech učebnic Výuky SEE.

Skvělá zpráva!

Webové stránky SEE 101 Orientation a knihy SEE Learning Framework & Curriculum budou brzy k dispozici v českém jazyce zdarma. Do té doby si je prosím užívejte v angličtině.

Novinky můžete sledovat na Facebooku!

Kontaktujte nás

Pokud byste se rádi dozvěděli více informací o Výuce SEE v České republice, kontaktujte nás.

Pokud byste nás rádi podpořili, napište nám zprávu!

14 + 3 =